ilustracio-hidraulica-pi-mech

HIDRÀULICA I SISTEMA HIDRÀULIC

Un sistema hidràulic utilitza un fluid sota pressió, per accionar maquinària o bé moure i desplaçar components mecànics. El moviment controlat de peces o l’aplicació controlada de força, és un requisit molt comú en la indústria actual. La hidràulica, ja emprada fa moltíssims anys pels nostres avantpassats, i en constant desenvolupament, fa servir un líquid o fluid com a mitjà de transmissió d’energia per moure i fer funcionar diferents mecanismes. Aquests mecanismes són els que, en bona part, reparem i restaurem a Pi-mech.